STATUT

 

SPIS TREŚCI

1. Część I

•Postanowienia ogólne

2. Część II

• Cele i formy działania Klubu

3. Część III

- Członkowie, ich prawa i obowiązki

4. Część IV

- Władze Klubu, wybór i rezygnacja

5. Część V

• Fundusze i majątek Klubu

6. Część VI

- Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu

CZĘŚĆ l
Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie" zwany dalej „Klubem Przebudzenie" lub „Klubem", jest stowarzyszeniem osób, które były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu, względnie sympatyzują z ruchem abstynenckim.

 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Nr 20, póz. 104, z póz. Zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§2

 

1. Terenem działania Klubu „Przebudzenie" jest obszar miasta, gminy i powiat Łęczyca.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Łęczyca.
3. Klub posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę i siedzibę o brzmieniu „Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu Przebudzenie Łęczyca ul. Belwederska 38"

 

§3

 

Klub zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 

§4

 

Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie" jest dobrowolnym i samorządowym Stowarzyszeniem działającym w celach nie zarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego w myśl ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie." (Dz. U. 03.96.873).

 

§5

 

1. Klub ma prawo powoływania kół terenowych na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd Klubu.
2. Klub może być członkiem związku stowarzyszeń o podobnych celach działania.

 

CZĘŚĆ II
Cele i formy działania Klubu

 

Klub „Przebudzenie jest formą rehabilitacji społecznej ludzi, miejscem prowadzenia terapii grupowej i punktem informacyjnym. Jest zorganizowanym miejscem pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu polegającym na działaniu grupowym i indywidualnym uzależnionych i współuzależnionych.

 

§6

Celem Klubu jest:

1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od używania wszelkich napojów alkoholowych oraz stworzenie warunków do wytrwania w abstynencji.
2. Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
3. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów.
4. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

 

§7

Cele statutowe Klubu realizowane są poprzez:

1. Organizowanie udziału członków Klubu w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego (np. terapii grupowej).
2. Wzajemną pomoc członków w utrzymaniu abstynencji od napojów alkoholowych w tym:
a) Zorganizowanie stałych dyżurów w lokalu Klubu dla niesienia pomocy członkom zagrożonym przerwaniem abstynencji.
b) Sprawowanie kontroli grupowej nad członkami uzależnionymi od alkoholu.
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie swojego działania działalności kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej, itp. Zapewniającej warunki do właściwego spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, bezalkoholowych wieczorków tanecznych, przynależność do kół zainteresowań, czytelnictwo książek, udział w grach sportowych, oglądanie telewizji, itp.
4. Mobilizacja członków Klubu do uczestnictwa w społecznych akcjach zwalczania alkoholizmu.
5. Nawiązanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi pomiędzy leczącymi się i pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.
6. Przyciąganie do pracy w ramach Klubu wszystkich, którzy są zdecydowani pomagać innym, niedotkniętych uzależnieniem od alkoholu.
7. Udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową.
8. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach w kraju i zagranicą.
9. Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z organami państwowymi i organizacjami społecznymi zajmującymi się zwalczaniem alkoholizmu, a zwłaszcza z placówkami służby zdrowia, propagowania swojej działalności, w tym nawiązywać bliższą współpracę z kierownictwem zakładów, w których pracują członkowie Klubu.

 

CZĘŚĆ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§8

 

1. Członkowie Klubu, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne dzielą się na:
a) - zwyczajnych,
b) - wspierających,
c) - honorowych.
2. Osoby fizyczne i prawne chcące pozostać członkiem Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie" składają deklarację o przystąpieniu do Klubu i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Statutu i Regulaminu Klubu.
1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
a) akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,
b) pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskie .
3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

 

§10

Członek zwyczajny ma prawo:

 

1. Brać udział w pracach i zebraniach Klubu z głosem stanowiącym.
2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Klubu.
3. Pierwszeństwa w korzystaniu z wszelkich form działalności.
4. Wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu w zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawniania form działania Klubu.
5. Korzystania z wszelkich możliwych ulg finansowych.

 

§11

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

 

1. Realizować osobiście i pomagać w realizowaniu zadań Klubu.
2. Stosować się do Statutu Klubu oraz uchwał i postanowień jego władz, a zwłaszcza zachować pełną abstynencję na terenie Klubu i poza nim, a także propagować trzeźwość i abstynencję.
3. Płacić regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Ogólne Zebranie Członków Klubu.
4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach z członkami Klubu i innymi oraz ściśle przestrzegać regulaminu Klubu.

§12

Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje przez:

 

1. Wykluczenie z Klubu za postępowanie niezgodne z postanowieniami Statutu.
2. Nie wpłacanie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy. O wykluczeniu decyzję podejmuje Zarząd Klubu. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ogólnego Zebrania Członków Klubu lub delegatów.
3. śmierć członka.

§13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która oświadczy wolę czynnego popierania celów działalności Klubu oraz zadeklaruje opłacanie składek członkowskich nie niższych jednak od stawki opłacanej przez członka zwyczajnego.

 

§14

Prawa i obowiązki członka wspierającego:

 

1. Brać udział we wszystkich działaniach Klubu oraz uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.
2. Korzystać z dobrodziejstw Klubu.
3. Członek wspierający obowiązany jest realizować zadeklarowane czynności, o których mowa w § 9 pkt. 1, stosować się do Statutu Klubu, uchwał i postanowień jego władz, a zwłaszcza zachować pełną abstynęcję na terenie Klubu oraz propagować trzeźwość i abstynęcję.
4. Postanowienia Statutu dotyczące ustania członkostwa zwyczajnego zawarte w § 12 mają odpowiednie zastosowanie dla wspierających.

 

§15

 

1. Godność członka honorowego przyznawana jest za wybitne zasługi dla Klubu.
2. Członek honorowy ma prawo do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw Klubu oraz zwolniony jest od płacenia składek.

 

CZĘŚĆ IV
Władze Klubu. Wybór i rezygnacja.

 

§16

                                                                   Władzami Klubu są:

1. Ogólne Zebranie Członków Klubu
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna

§17

 

1. Ogólne zebranie Członków Klubu odbywa się nie rzadziej niż raz w roku i jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Klubu, który jest zobowiązany na 14 dni przed powiadomić o tym wszystkich członków Klubu, podając datę, miejsce i porządek zebrania.
2. Ogólne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na piśmie z żądaniem co najmniej jednej dziesiątej ogółu członków.
3. Zwoływanie nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku Zarządu lub członków.

 

§18

 

1. Ogóne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, która wybiera na okres

3 lat:
a) Zarząd Klubu
b) Komisję Rewizyjną
2. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
b) uchwalanie Statutu i jego zmian,
c) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, i) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, j) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§19

 

1. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, a ich ważność uwarunkowana jest obecnością na zebraniu co najmniej połowy członków Klubu. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków wyznacza się jego nowy termin, powiadamiając o nim wszystkich członków, 7 zaznaczając, że jest to drugi termin. Uchwały, jakie zapadają w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
2. Głosowanie podczas Ogólnego Zebrania jest jawne, chyba że którykolwiek z członków zgłosi żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie.
3. Ogólne Zebranie wybiera swego przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
4. W Ogólnym Zebraniu poza członkami Klubu mogą brać udział przedstawiciele władz nadzorujących Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

§20

 

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jego najwyższą władzą wybieraną przez Ogólne Zebranie Członków
a) składającą się z 3 do 7 członków, w tym prezesa wiceprezesa, skarbnika
b) wybieraną na trzy lata
c) odbywającą przynajmniej raz w miesiącu posiedzenie /protokołowane/ w stałych terminach.
2. Prezes wybierany jest przez Ogólne Zebranie Członków, spośród zgłoszonych kandydatów. Funkcje dla pozostałych członków proponuje Prezes. Członkowie Zarządu wybierani większością ważnie oddanych głosów.
3. Zmiany, uzupełnienia lub rezygnacja członków Zarządu lub Prezesa:
a) w razie niemożliwości lub rezygnacji prezesa funkcję tę pełni wiceprezes lub przewodniczący komisji rewizyjnej do chwili wyboru nowego,
b) uzupełnienie zarządu może dokonać Zarząd w ilości nie mniejszej niż 2/5 stanu osobowego,
c) w przypadku rezygnacji większej niż 2/5 stanu osobowego zarządu następuje rozwiązanie i wybór nowego zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) organizowanie pracy Klubu i kierowanie jego działalnością,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
c) zwoływanie zebrań Klubu,
d) przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji,
e) realizowanie budżetu i zadań wynikających m z planu zamierzeń oraz preliminarza,
f) dochodów i wydatków,
g) podejmowanie uchwał w sprawie wydatków oraz nabywania i zbywania majątku ruchomego Klubu, podlegających akceptacji na najbliższym Ogólnym Zebraniu Członków Klubu, h) przyjmowanie darowizn i zapisów, i) powoływanie w razie potrzeby zespołów członkowskich do wykonania zadania
j) powoływanie kół terenowych oraz nadzorowanie ich działalności, k) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, m) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, n) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się jawnie, jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której sprawa dotyczy, zarządza się posiedzenie niejawne. Każdy członek Klubu ma możliwość uczestniczenia w zebraniu Zarządu, uprzedzając Zarząd o tym przed rozpoczęciem zebrania, dostosowując się do regulaminu zebrania. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku jednakowej liczby głosów, głos Prezesa liczy się podwójnie

 

§21

 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. Wybierana jest na okres trzech lat przez Ogólne Zebranie Członków Klubu. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osób działających pod kierunkiem przewodniczącego.
2. Tryb wyboru lub rezygnacji z pełnienia funkcji jak w par. 20 dotyczące Zarządu.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Klubu,
b) składanie sprawozdań na Ogólnym Zebraniu Członków Klubu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
c) zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Klubu,
d) Uczestniczenie Przewodniczącego w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
e) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
f) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

CZĘŚĆ V
Fundusze i majątek Klubu

 

§22

Majątek Klubu stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§23

                                                     Źródłami powstania majątku Klubu są:

1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Dochody z działalności statutowej.
3. Wpływy z prac wykonywanych przez członków Klubu na rzecz jego budżetu.
4. Dotacje i subwencje.
5. Zapisy, darowizny i spadki.

 

§24

 

1. Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie
a) Stałe pełnomocnictwo w tym zakresie mają: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik.
b) Rozporządzenia finansowe wymagają akceptacji dwóch Członków Zarządu w tym Skarbnika.
3. Wszelkie dyspozycje w sprawach majątkowych podlegają akceptacji na najbliższym Ogólnym Zebraniu Członków Klubu.
4. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej Klubu, Zarząd może stworzyć stanowisko głównego księgowego.

 

C Z Ę Ś Ć VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu.

 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Ogólnego Zebrania Członków Klubu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej " ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Ogólne Zebranie Członków Klubu uchwały o rozwiązaniu Klubu, Ogólne Zebranie Członków Klubu decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.
3. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
4. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.
5. Statut niniejszy uchwalony został jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez Ogólne Zebranie Członków Klubu „Przebudzenie" w dniu 07.11.2004 r.